Sıkça Sorulan Sorular Gün + Partners

Ancak iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde geçerli nedene dayanılmasına gerek bulunmamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca vekilin tahkim ve hakem sözleşmesi yapması özel olarak yetkilendirilmesi gereken işlemlerdendir. Dolayısıyla genel bir yetki verilmesi halinde açıkça yetkilendirilmediği sürece asil adına vekil tahkim anlaşması imzalamak dâhil bu konuda işlem yapamaz. Türk Hukuku uyarınca para ve teminat alacakları için, alacaklının alacağının tahsili yönünde doğrudan icra müdürlüğüne başvurup alacağını ilamsız icra yolu ile takibi mümkündür. İcra ve İflas Kanunu’nun düzenlemesine göre, para ve teminat alacakları yönünden, ilamsız icra takibi yapabilmesi için alacaklının elinde bir ilam bulunmasına gerek olmadığı gibi, herhangi bir senede sahip olması da gerekmemektedir. Ancak alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun süresi içerisinde itiraz etmesi halinde icra takibi durur. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca, Türk mahkemeleri nezdinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı gösterme yükümlülüğü altındadır. Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca sigortacı, sigorta ettirene, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi ile ekinde Müsteşarlık’ça onaylanmış genel şartları vermek mecburiyetindedir. Sigorta poliçesi, sözleşmesinin kurulması için bir geçerlilik şartı olmamakla birlikte, sözleşmenin akdedilmiş olduğu ve kapsamını ispata yarayan bir belgedir.

İlgili mevzuatlar AB Direktifleri ile çoğunlukla uyum içerisinde olsa da, piyasaya arz, reklam ve sağlık meslek mensuplarına tanıtım konularında daha sıkı kurallar da içermektedir. Türkiye’de klinik araştırma konusu Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun düzenleme yetkisi altında olan bir konu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de klinik araştırmaları düzenleyen ilk yasal metinler Sağlık Bakanlığı tarafından 1993 tarihinde düzenlenmiş olup, hâlihazırda 02 Nisan 2015 tarihli İlaç ve Biyolojik ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile yürütülmektedir. İlaç ve Biyolojik ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’e temel teşkil eden İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu da (bundan sonra tümü için ‘’Klinik Araştırma Mevzuatı’’ ifadesi kullanılacaktır ) son yıllarda (AB Direktifleri’ne uyum amacı ile) sayısız değişikliğe konu olmuştur. Türkiye’de ilaçların ruhsat almaksızın piyasaya arz edilmesi yasaktır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaçlara ruhsat vermek konusunda yetkili olan makamdır. İlaçların piyasaya arzı için ruhsat alma gerekliliğinin yanında, yine Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurma ve fiyat alma zorunluluğu vardır. Ülkemizde ilaçların fiyatlandırılması açısından referans fiyat sistemi benimsenmiştir. İlaçlar ancak eczanelerde satılabilir, ülkemizde benimsenmiş bir OTC (over-the-counter) sistemi henüz yoktur ve ilaçların tümünün halka reklamı yasaktır. Rekabet Kurulu tarafından düzenlenen grup muafiyeti tebliğleri kapsamına giren rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve kararlar kendiliğinden grup muafiyetinden yararlanmakta olup bunlar için Rekabet Kurulu’na ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  • Diğer yandan tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili organları oluşturan kimseler aynı yetkiyi kullanırken temsilci olarak değil tüzel kişi adına asil sıfatıyla işlem yaptıklarından bu özel yetki aranmaz.
  • Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
  • İSİMTESCİL, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir.

Evet, taklitle mücadele alanında Türkiye’de hukuki işlem tesis edecek kişilerin fikri mülkiyet konularına vakıf uzmanlaşmış avukat ve araştırmacılarla çalışması daha doğru sonuçlar verecektir. Bazı özellik arz eden (“cross-border” diye tabir edilen) konularda, ülke dışından araştırmacıların kullanılması da faydalı olabilir. SMK’ya göre, yargılama sonucunda taklit ürün ticareti yaptığı tespit edilen sanıklar hakkında 1-3 yıl hapis cezası ve/veya 2 milyon TL ye kadar para cezasına hükmolunabilir. Telif haklarına ilişkin suçlarda ise 2-4 yıl arası hapis cezasına hükmolunabilir. Ayrıca, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka suçuna ilişkin ceza hükümlerinde satıcıların, sahte malların kaynağını, yani üreticileri bildirmeleri ve ürünlerin kaynağında ele geçirilmesini sağlamaları durumunda cezalandırılmaktan kurtulmalarını sağlayan bir istisna hükmü de bulunmaktadır. Bu şekilde satıcılar aleyhine alınan aksiyon vasıtasıyla üreticilere/ithalatçılara ulaşılması mümkün olmuştur. Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurular, kaçakçılık suçuna konu ürünlerin satışını gerçekleştiren Tasfiye İşletme Müdürlüklerini de sorumluluk altına almaktadır. Bu kapsamda kaçakçılıktan el koyulmuş ürünlerin taklit olduğu yönünde şüphe varsa, Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından ürünlerin satışının durdurulup, hak sahiplerine veya temsilcilerine bildirim yapılmalıdır.

Ceza davalarının en temel avantajı marka sahibinin şikayeti üzerine seri şekilde el koyma kararı alınabilmesi ile bu süreçten sonra soruşturma ve kovuşturmanın Cumhuriyet savcıları ve hakimler tarafından re’sen gerçekleştirilmesidir. Ceza davaları yoluyla taklitle mücadele, hukuk davalarıyla kıyaslandığında, daha kısa sürede ve düşük maliyet ile sonlandırılabilmektedir. Karşılaştırmalı reklamlarda yer alan iddialar, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış bağımsız bilimsel raporlarla kanıtlanmak zorundadır. Reklamlara ilişkin genel prensipler de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. Buna göre reklamlardaki iddiaların doğru olması, tüketiciyi yanıltıcı olmaması; aynı zamanda piyasada haksız rekabete yol açar nitelikte olmaması gereklidir. Ayrıca etiket ve ambalaj malzemeleri de reklam materyali sayıldığından bu kurallara tâbi olacaktır. Bir ilacı Türkiye’ye ancak ruhsat sahibi getirebilir ve gümrük kontrol belgesi de ancak ruhsat sahibi adına düzenlenir.

Bu internet sitesinde telif hakları veya kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında değerlendirilebilecek hukuki görüş, sözleşme, dilekçe örneklerinin ve kişisel verilerin internet dahil her ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması için tarafımızdan ve ilgilisinden ayrıca yazılı onay alınması gerekmektedir. “Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, piyango ve diğer bahsegel giriş oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. (1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. “(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca hemen akabinde Resmi Kabz Memuru K.K.T.C. sınırları içinde faaliyet gösteren tüm bankalara birer yazı göndererek şirketin tasfiye emri suretini de eklemek suretiyle şirkete ait hesaplarında alacak varsa bildirmeleri, şirketin hesaplarında başka özel ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir işlem yapmamaları istenir. Belediyeye (ofisi bulunduğu yerdeki), Vergi dairesine, Tapu dairesine  ve Motorlu araçlara yazı yazılır. Maddesi gereğince Birleşik Krallıkta kendisine patenta hakkı verilmiş olan herhangi bir kişi  veya böyle bir kişiden devir, intikal veya yasadan doğan başka bir hakla patenta hakkı elde etmiş olan herhangi bir kişi, söz konusu patentanın resmen ısdar tarihinden itibaren üç yıl içinde, bu hakkını K.K.T.C.’nde de tescil için müracaat edebilir.

Bunun için iletişim sayfamızdan bize ulaşarak randevu alabilirsiniz. Şirketlerin Standart’a uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate alınarak oluşturulan “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu”nda (Bilgi Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye başlayan şirketlerin Bilgi Formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde yayımlanmaktadır. İşlem gören şirketler ise söz konusu bilgileri periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda (KAP) açıklamaktadır. 3.9.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece İSİMTESCİL’e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde İSİMTESCİL’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, İSİMTESCİL’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİ’lerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. İSİMTESCİL sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. İSİMTESCİL’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal İSİMTESCİL’i bilgilendirmekle mükelleftir.

Okuduğunuz yazıyla ilgili hukuki soru veya sorunlarınız var ise danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için aşağıda bulunan telefon numaraları veya iletişim sayfamızdaki form üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 1)    İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır. Bilgi Formunda Standart ve Rehber’de açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketler, yatırımcılar veya ilgili diğer taraflardan gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme yapılır. 11 maddeden ibaret işbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Parti Uygulamalar; (Marka Tescili, Mail Pazarlama, Litespeed, Installatron vb.) MÜŞTERİ İSİMTESCİL tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı İSİMTESCİL sorumlu tutulamaz. İSİMTESCİL bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir. 2.7.İSİMTESCİL, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Formların içeriği aşağıda yer alan harç tablosundan da görülebilir. Marka sahibi veya vekilinin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşmiş olması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmiş veya en azından tebliğ adresi olan bir vekil atamak zorundadır. Bunu  TM.NO.32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi formu doldurarak yapar. Fasıl 113 Şirketler Yasasına tabi olup ancak kendi özel yasaları da bulunan Şirketler vardır. Bunların bazıları ön izin gerektirebilir, bazıları da anasözleşmelerinde sadece yapacağı tek bir iş ile iştigal edebilmektedirler. Halka açılımlı şirketler, en az yedi (7) kurucu üyenin iştiraki ile tescil olunabilirler. Ancak bunlar tescili müteakip hemen işe başlama yetkisine haiz değillerdirler. Bu gibi şirketler, önce ısdar edilecek hisse senetlerini halka satışa arz etmek maksadıyla bir suretini tescil için ayni gün şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak zorundadırlar. Ticari Unvan sahibinin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ibraz edilir. Gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiliği haiz olan şirketler adına da Ticari Unvan tescil ettirilebilmektedir.

•Müsaadeli (lisanslı) kullanmanın tescili için müracaat,  TM.NO.43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı formu üzerinde yapılır. Lisans anlaşması Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir. Ayrıca lisans anlaşması yabancı dilde yapılmışsa bunun Türkçe tercümesinin de yaptırılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak tescilli sahibe ve tescilli kullanana ait usulüne uygun tasdik ettirilmiş vekaletname de dosyalanmalıdır. Teminatla sınırlı sorumlu şirket, şirketlerin tasfiyesinde, şirket varlıklarının, şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olması halinde, şirket üyeleri bu maksat için, önceden saptanan belli bir miktarda katkıda bulunmayı taahhüt ederler. Herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha çok kişi veya kurulacak olan şirketin özel bir şirket olacağı hallerde, iki veya daha çok kişi, isimlerini bir anasözleşmenin altına kaydetmesi ve imzalaması ile öteki gereklerini yerine getirmek suretiyle sınırlı sorumluluğu olan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksinde ise endeks dönemi başında kapsamda yer alan payların ağırlıkları eşit olacak şekilde ağırlık katsayıları hesaplanır. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır. Şirketler Bilgi Formunda verdikleri yanıtların güncelliğini sağlamakla sorumludur. Bu kapsamda işlem görmeye başladıkları tarihten sonra Bilgi Formunda yer alan verilerde güncelleme olması veya yeni mali döneme ait finansal tabloların KAP’ta açıklanması halinde Bilgi Formunu da güncellemeleri beklenmektedir. Şirketlerin Bilgi Formlarını doldururken Standart ve Rehber’i dikkate alması gerekmektedir.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert